ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

precious stone

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سنگ قیمتی، سنگ گوهر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ