ترجمه مقاله

pre observation

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پیش از مشاهده
ترجمه مقاله