ترجمه مقاله

potato

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سیب زمینی، انواع سیب زمینی
ترجمه مقاله