ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

positive magnetic pole

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قطب مغناطیسی مثبت
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما