ترجمه مقاله

portrait

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پرتره، تصویر، نقاشی، پیکر، شبیه، عکس یا تصویر صورت، تصویر کردن
ترجمه مقاله