ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

polycentrism

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چندین مرکزیت
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما