ترجمه مقاله

polished

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جلا، مبادی ادابی
ترجمه مقاله