ترجمه مقاله

pole jump

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پرش قطبی
ترجمه مقاله