ترجمه مقاله

pleurisy

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پلوریستی، ذات الجنب، برسام، برسامه، اماس شامه ریه
ترجمه مقاله