ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

plats

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پلات، نقشه کشی، زمینهسازی، نقشه، قطعه زمین کوچک، قطعه، جلگه، بافتن گیسو، نقشه کشیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ