ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

platinum-blonde

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لباس پلاتین، دارای موی زرد مایل به سفید، دارای موی نقرهفام
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ