ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

platinum blonde

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بلوند پلاتین، دارای موی زرد مایل به سفید، دارای موی نقرهفام
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ