ترجمه مقاله

plate rack

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قفسه بشقاب
ترجمه مقاله