ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

plash

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پلاس، چلپ چلپ، چکه کردن، ترشح کردن، چکیدن، صدای چلپ چلوپ ایجاد کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ