ترجمه مقاله

pineapple

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آناناس، اناناس
ترجمه مقاله