ترجمه مقاله

pineapple weed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عصاره آناناس
ترجمه مقاله