ترجمه مقاله

pineapple plant

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گیاه انگور
ترجمه مقاله