ترجمه مقاله

pineapple juice

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آب آناناس
ترجمه مقاله