ترجمه مقاله

pineapple guava

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گوجه فرنگی آناناس
ترجمه مقاله