ترجمه مقاله

pineapple family

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خانواده آناناس
ترجمه مقاله