ترجمه مقاله

pillorize

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تسخیر کردن
ترجمه مقاله