ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

piked

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تکان دهنده، سریعا رفتن، نیزه زدن، رحلت کردن، با چیز نوک تیز سوراخ کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ