ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

picket

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جادوگر، دستک، کشیک، چوب نوک تیز، میخ چوبی، میخچه، چوب پرچین، پاسدار، اعتصاب کردن، نرده کشیدن، مراقبت کردن، بستن، افسار کردن، جلوکسی راه رفتن یا ایستادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ