ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

picket line

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خط ممتاز، صف کارگران اعتصابی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ