ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

picked

دیکشنری انگلیسی به فارسی

برداشت، برگزیده، انتخاب شده، نوک تیز، لخت، نوک دار، پاک کرده، پوست کنده، کلنگ خورده، عمدی، خار دار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ