ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

phrasing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بیان کردن، پند وامثالبعبارت دراوردن، تعبیر دراوردن، تعبیر کردن، کلمه بندی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ