ترجمه مقاله

photographic plate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

صفحه عکاسی
ترجمه مقاله