ترجمه مقاله

photographic emulsion

دیکشنری انگلیسی به فارسی

امولسی عکاسی
ترجمه مقاله