ترجمه مقاله

phenomenological

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پدیده شناختی، وابسته به پدیده شناسی
ترجمه مقاله