ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

phase out

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فاز کردن، تدریجا متوقف کردن کار یا تولید، توقف کار یا فراوری بطور مرحلهای
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ