ترجمه مقاله

petnappings

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پتک زدن
ترجمه مقاله