ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

personnel casualty

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تلفات نیروی انسانی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ