ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

perks

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مزایا، باد کردن، جوشیدن، سینه جلو دادن، صاف کردن، خود را گرفتن، سربالاگرفتن، اراستن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ