ترجمه مقاله

perineal artery

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شريان پرويني
ترجمه مقاله