ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

perilous

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خطرناک، خطر ناک، مخاطره امیز، در مخاطره
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ