ترجمه مقاله

pellate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پلاته
ترجمه مقاله