ترجمه مقاله

pea shooter

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تیرانداز نخود
ترجمه مقاله