ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

parroted

دیکشنری انگلیسی به فارسی

از بین بردن، طوطی وار گفتن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما