ترجمه مقاله

paramilitary

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شبه نظامی
ترجمه مقاله