ترجمه مقاله

parade ground

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زمین رژه
ترجمه مقاله