ترجمه مقاله

pantries

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کابینت ها، شربت خانه، ابدار خانه
ترجمه مقاله