ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

pandering

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سرگردان، جاکشی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ