ترجمه مقاله

p-n-p transistor

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ترانزیستور p-n-p
ترجمه مقاله