ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

overstuffed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پرتقال، با اشیا زیاد انباشتن، بیش از حد لزوم انباشتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ