ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

overstepping

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بیش از حد، تجاوز کردن، قدم فرا نهادن، از حد خود تجاوز کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ