ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

overheat

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گرم شدن، بر افروختن، دو اتشه کردن، زیاد گرم کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ