ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

overfishing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بیش از حد ماهیگیری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ