ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

overeat

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سرخ کردن، پر خوردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ