ترجمه مقاله

overcerebral

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بیش از حد مغزی
ترجمه مقاله