ترجمه مقاله

overcentralize

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بیش از حد مجاز است
ترجمه مقاله